Корпоративтік басқару

Қазақстан Республикасының негізгі газ операторы ретінде «QazaqGaz» ҰК» АҚ корпоративтік басқару және тұрақты даму қағидаттарын сақтауға үлкен мән береді, сондай-ақ Компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге ерекше назар аударады. Корпоративтік басқару тиімділігін арттыру «QazaqGaz» ҰК» АҚ қызметіндегі негізгі стратегиялық басымдықтардың бірі болып табылады. «QazaqGaz» ҰК» АҚ-ның корпоративтік басқару жүйесі компанияның тиімді жұмыс істеуін және мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі кешенді тетік болып табылады. Бұл жүйе, басқалармен қатар, стратегиялық және операциялық процестерді, қаржыны, тәуекелдерді және мүдделі тараптармен қарым-қатынасты басқаруды қамтиды.

Корпоративтік басқару құрылымы

«QazaqGaz» ҰК» АҚ корпоративтік басқару құрылымы компания ішінде ашықтық пен жауапкершілікті қамтамасыз ететін ұйымдастырылған және тиімді жүйе болып табылады. Ол келесі негізгі элементтерден тұрады:

– Жоғары басқару органы «QazaqGaz» ҰК» АҚ-ның Жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ болып табылады, оның функциялары Компания жарғысында айқындалған;

– Директорлар кеңесі Компания қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және оның қызметінің басым бағыттарын айқындайды;

– Басқарма алқалы атқарушы орган рөлінде Компанияның міндеттерін орындау және стратегиясын іске асыру мақсатында Компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады;

– Операциялық деңгейде корпоративтік басқару мәселелерін Стратегия және тұрақты даму департаменті қадағалайды.

Департамент ішкі нормативтік құжаттарды, тәжірибелерді жүйелі түрде талдайды, сондай-ақ жақсарту үшін салаларды уақтылы өзектендіру және анықтау үшін Компанияның корпоративтік басқару үдерістерін енгізуге және орындауға жәрдемдеседі.

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы — бұл Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының жұмысын ұйымдастыруға жауапты лауазымды тұлға. Корпоративтік хатшы жиналыстарды өткізуге, құжаттаманы дайындауға және қатысушылар арасында ақпарат алмасуға байланысты әкімшілік рәсімдерді басқарады. Бұдан басқа, корпоративтік хатшы компанияның заңнамалық талаптары мен корпоративтік саясатының сақталуын қамтамасыз етеді. Корпоративтік басқарудың бұл маңызды элементі шешім қабылдау процестерінің тиімділігін қамтамасыз етуге және инвесторлар мен жұртшылықтың сенімін арттыруға көмектеседі.

Ішкі аудит қызметі

Ішкі аудит қызметі - бұл компаниядағы ішкі процестер мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін бағалаумен және бақылаумен айналысатын тәуелсіз орган. Ішкі аудит қызметінің міндеті - басқарудағы ықтималды проблемалар мен кемшіліктерді анықтау, сондай-ақ оларды жою бойынша ұсыныстар беру. Ішкі аудит қызметі компанияға корпоративтік саясат пен реттеулерді сақтауға, сондай-ақ инвесторлар мен жұртшылықтың сенімін нығайтуға көмектесетінін атап өткен жөн.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау - бұл тәуекелдерді анықтауға, бағалауға және басқаруға, сондай-ақ олардың орындалуын ішкі бақылау мен мониторингтеу жүйесін құруға бағытталған корпоративтік басқарудың маңызды бөлігі. Бұл бөлімнің мақсаты - компанияның мүдделерін қорғауды, оның активтерін сақтауды және беделін нығайтуды қамтамасыз ету. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау тәуекелдерді басқару саясатын әзірлеу мен енгізуді, тәуекелдерді бағалауды, реттеуші талаптардың орындалуын бақылауды, ақпараттық қауіпсіздікті басқаруды және т.б. қамтиды. Бұл бөлім қазіргі заманғы корпоративтік басқарудың ажырамас бөлігі болып табылады және жалпы алғанда компанияның тиімділігін арттыруға ықпал етеді.

Басқарма мен директорлар кеңесін ынталандыру принциптері

GRI 2-19, GRI 2-20, GRI 2-21

«QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарманың әрбір мүшесінің Компанияның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізудегі жеке үлесіне сүйене отырып, басшылық қызметін талдау мен бағалауға үлкен мән береді. Қызметті талдау және бағалау нәтижелері корпоративтік басқаруды жақсарту, тиімділікті арттыру және газ нарығының серпінді жағдайында «QazaqGaz» ҰК» АҚ тұрақты дамуын қамтамасыз ету бойынша негізделген шешімдер қабылдауға ықпал етеді.

Қоғамда «QazaqGaz» ҰК» АҚ Басшы қызметкерлерге, Корпоративтік хатшыға, Ішкі аудит қызметі мен Комплаенс қызметінің қызметкерлеріне сыйақы және сыйлықақы төлеу қағидалары бар, олар Басқарма төрағасына, Басқарма мүшелеріне сыйақы төлеудің шарттары мен тәртібін анықтайды. (бұдан әрі – басшы қызметкерлер) және есеп беруші қызметкерлер Директорлар кеңесі.

Басқарма мүшелеріне есепті кезеңдегі (жылдағы) жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы өлшеуге болатын, өзара байланысты, логикалық түрде құрылған және стратегиялық және басым мақсаттарға қол жеткізуге ынталандыру мақсатында тиімділікті бағалау нәтижелері бойынша төленеді. теңгерімді мотивациялық KPI карталары. Мотивациялық KPI картасы корпоративтік және функционалдық KPIлерден тұрады.

Тиімді және ашық сыйақы жүйесін қалыптастыруға қатысты мәселелерді алдын ала қарау үшін Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеті құрылды.

ESG өнімділігі басшылардың сыйақысымен көбірек байланысты.

  • 2023 жылға арналған QazaqGaz корпоративтік KPI индикаторларының тізбесі басшы қызметкерлерге жыл сайынғы сыйлықақыларды анықтау үшін пайдаланылады, жоғалған уақыт жарақатының жиілігі коэффициенті (LTIF);
  • Еншілес және тәуелді ұйымдардың KPI (ICA) көміртегі ізін азайту көрсеткіштерін қамтиды.

Сонымен қатар, Басқарма мүшелері мен Компанияның басқару қызметкерлерінің функционалдық KPI-ге қосылуы және осы мақсаттарға қол жеткізу QazaqGaz-тың тұрақты даму мақсаттарына адалдығын көрсетеді:

  • ESG рейтингін алу;
  • газды тасымалдауға арналған үлестік энергия шығыны;
  • технологиялық ысыраптарды азайту, соның ішінде. ағып кетуді бақылау және қорғау жүйелерінде газдың ағу көлемін азайту арқылы;
  • «QazaqGaz» ҰК» АҚ компаниялар тобы үшін конкурстық әдіспен сатып алынған тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу үлесі;
  • әлеуметтік тұрақтылық индексі;
  • жұмысқа байланысты емес өлім саны;
  • және т.б.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен өтемақы төлеудің шарттары мен тәртібі Жалғыз акционердің шешімімен айқындалады.