Корпоративтік басқару

Қазақстан Республикасының негізгі газ операторы ретінде «QazaqGaz» ҰК» АҚ корпоративтік басқару және тұрақты даму қағидаттарын сақтауға үлкен мән береді, сондай-ақ Компанияның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге ерекше назар аударады. Корпоративтік басқару тиімділігін арттыру «QazaqGaz» ҰК» АҚ қызметіндегі негізгі стратегиялық басымдықтардың бірі болып табылады. «QazaqGaz» ҰК» АҚ-ның корпоративтік басқару жүйесі компанияның тиімді жұмыс істеуін және мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі кешенді тетік болып табылады. Бұл жүйе, басқалармен қатар, стратегиялық және операциялық процестерді, қаржыны, тәуекелдерді және мүдделі тараптармен қарым-қатынасты басқаруды қамтиды.

Корпоративтік басқару құрылымы

«QazaqGaz» ҰК» АҚ корпоративтік басқару құрылымы компания ішінде ашықтық пен жауапкершілікті қамтамасыз ететін ұйымдастырылған және тиімді жүйе болып табылады. Ол келесі негізгі элементтерден тұрады:

– Жоғары басқару органы «QazaqGaz» ҰК» АҚ-ның Жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ болып табылады, оның функциялары Компания жарғысында айқындалған;

– Директорлар кеңесі Компания қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және оның қызметінің басым бағыттарын айқындайды;

– Басқарма алқалы атқарушы орган рөлінде Компанияның міндеттерін орындау және стратегиясын іске асыру мақсатында Компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады;

– Операциялық деңгейде корпоративтік басқару мәселелерін Стратегия және тұрақты даму департаменті қадағалайды.

Департамент ішкі нормативтік құжаттарды, тәжірибелерді жүйелі түрде талдайды, сондай-ақ жақсарту үшін салаларды уақтылы өзектендіру және анықтау үшін Компанияның корпоративтік басқару үдерістерін енгізуге және орындауға жәрдемдеседі.

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы — бұл Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының жұмысын ұйымдастыруға жауапты лауазымды тұлға. Корпоративтік хатшы жиналыстарды өткізуге, құжаттаманы дайындауға және қатысушылар арасында ақпарат алмасуға байланысты әкімшілік рәсімдерді басқарады. Бұдан басқа, корпоративтік хатшы компанияның заңнамалық талаптары мен корпоративтік саясатының сақталуын қамтамасыз етеді. Корпоративтік басқарудың бұл маңызды элементі шешім қабылдау процестерінің тиімділігін қамтамасыз етуге және инвесторлар мен жұртшылықтың сенімін арттыруға көмектеседі.

Ішкі аудит қызметі

Ішкі аудит қызметі - бұл компаниядағы ішкі процестер мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін бағалаумен және бақылаумен айналысатын тәуелсіз орган. Ішкі аудит қызметінің міндеті - басқарудағы ықтималды проблемалар мен кемшіліктерді анықтау, сондай-ақ оларды жою бойынша ұсыныстар беру. Ішкі аудит қызметі компанияға корпоративтік саясат пен реттеулерді сақтауға, сондай-ақ инвесторлар мен жұртшылықтың сенімін нығайтуға көмектесетінін атап өткен жөн.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау - бұл тәуекелдерді анықтауға, бағалауға және басқаруға, сондай-ақ олардың орындалуын ішкі бақылау мен мониторингтеу жүйесін құруға бағытталған корпоративтік басқарудың маңызды бөлігі. Бұл бөлімнің мақсаты - компанияның мүдделерін қорғауды, оның активтерін сақтауды және беделін нығайтуды қамтамасыз ету. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау тәуекелдерді басқару саясатын әзірлеу мен енгізуді, тәуекелдерді бағалауды, реттеуші талаптардың орындалуын бақылауды, ақпараттық қауіпсіздікті басқаруды және т.б. қамтиды. Бұл бөлім қазіргі заманғы корпоративтік басқарудың ажырамас бөлігі болып табылады және жалпы алғанда компанияның тиімділігін арттыруға ықпал етеді.